جواب مرحله ۱۰۸ جدولانه ۲

آب منجمد
آفت و بلا
اثر شاتوبریان
اشاره به دور
بچه کوچولو
بیخ درخت
پاره شدن
پاک نژاد
پایه
پنداشتن
پیروان
ترسیدن و گریختن
حرص
خاک صنعتی
دانه خوشبو
راه کوتاه
روش حا مسئله کامپیوتری
سم
سه تایی
سوی و طرف
شراب
شرم آور
ضعیف و لاغر
طفل
عدد روستا
عدد ورزشی
فوتبالیست فرانسوی
فوتبالیست هلندی
قرض
قوم مغول
لوازم خانه
مخفیانه
مزد و پاداش
نشان و علامت
نیم صدای جوشیدن
نیم صدای زنبور
همگی
همه را شامل می شود
وسیله توقف خودرو
ویتامین انعقاد خون
کلمه شرط

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.